Promocje
Szampon w saszetce 7ml, Green Leaf, hotelowy, ekologiczny, jednorazowy, - 500szt
Szampon w saszetce 7ml, Green Leaf, hotelowy, ekologiczny, jednorazowy, - 500szt
132,00 zł 115,00 zł 107,32 zł 93,50 zł
szt.
Żel do ciała w saszetce 7ml, Green Leaf, hotelowy, ekologiczny, jednorazowy, - 250szt
Żel do ciała w saszetce 7ml, Green Leaf, hotelowy, ekologiczny, jednorazowy, - 250szt
69,00 zł 62,50 zł 56,10 zł 50,81 zł
szt.
Zestaw do golenia, Green Leaf, hotelowy, ekologiczny, jednorazowy, w kartoniku - 10szt
Zestaw do golenia, Green Leaf, hotelowy, ekologiczny, jednorazowy, w kartoniku - 10szt
18,00 zł 16,20 zł 14,63 zł 13,17 zł
szt.
Zestaw do golenia, Green Leaf, hotelowy, ekologiczny, jednorazowy, w kartoniku - 100szt
Zestaw do golenia, Green Leaf, hotelowy, ekologiczny, jednorazowy, w kartoniku - 100szt
170,00 zł 153,00 zł 138,21 zł 124,39 zł
szt.
Czepek pod prysznic, Green Leaf, hotelowy, ekologiczny, jednorazowy, w kartoniku - 50szt
Czepek pod prysznic, Green Leaf, hotelowy, ekologiczny, jednorazowy, w kartoniku - 50szt
30,00 zł 25,00 zł 24,39 zł 20,33 zł
szt.
Gąbka do obuwia, Green Leaf, hotelowa, ekologiczna, jednorazowa, w kartoniku - 30szt
Gąbka do obuwia, Green Leaf, hotelowa, ekologiczna, jednorazowa, w kartoniku - 30szt
25,00 zł 23,00 zł 20,33 zł 18,70 zł
szt.
Gąbka do obuwia, Green Leaf, hotelowa, ekologiczna, jednorazowa, w kartoniku - 90szt
Gąbka do obuwia, Green Leaf, hotelowa, ekologiczna, jednorazowa, w kartoniku - 90szt
69,00 zł 63,00 zł 56,10 zł 51,22 zł
szt.
Zestaw do mycia zębów, Green Leaf, hotelowy,  ekologiczny, jednorazowy, w kartoniku - 100szt
Zestaw do mycia zębów, Green Leaf, hotelowy, ekologiczny, jednorazowy, w kartoniku - 100szt
227,00 zł 158,00 zł 184,55 zł 128,46 zł
szt.
Zestaw do szycia, Green Leaf, hotelowy,  ekologiczny, jednorazowy, w kartoniku - 30szt
Zestaw do szycia, Green Leaf, hotelowy, ekologiczny, jednorazowy, w kartoniku - 30szt
19,50 zł 17,30 zł 15,85 zł 14,07 zł
szt.
Zestaw do szycia, Green Leaf, hotelowy,  ekologiczny, jednorazowy, w kartoniku - 90szt
Zestaw do szycia, Green Leaf, hotelowy, ekologiczny, jednorazowy, w kartoniku - 90szt
58,50 zł 48,90 zł 47,56 zł 39,76 zł
szt.
Regulamin sklepu

Firma Comfort-Pur

ul. Tarnowska 12

87-100 Toruń

NIP PL8791756401

Regon 871621236

Nasza działalność gospodarcza jest wpisana do

Ewidencji Działalności Gospodarczej  prowadzonej przez Prezydenta Miasta Torunia

pod nr. 45374 z dnia 13.05.2002r

 

 

REGULAMIN

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1. Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego.

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

• Sprzedawcy - należy przez to rozumieć Grzegorz Popiołek, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą

Comfort-Pur Grzegorz Popiołek z siedzibą w Toruniu, pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Tarnowska 12,

NIP PL8791756401

REGON 871621236

Nasza działalność gospodarcza jest wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Torunia pod nr. 45374 z dnia 13.05.2002r

• Sklep - należy przez to rozumieć sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem - www.hotelowe.de

• Towarze - należy przez to rozumieć asortyment dostępny w Sklepie,

• Kupującym - należy przez to rozumieć podmiot składający zamówienie lub dokonujący zakupu Towaru.

 

§ 2 SKŁADANIE, PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienie dokonywane są za pośrednictwem strony www.hotelowe.de

2. Kupujący składa zamówienie poprzez wybór jednej lub kilku pozycji Towarów oferowanych w Sklepie oraz prawidłowe wypełnienie i wysłanie ze strony Sklepu elektronicznego formularza zamówienia.

3. Zamówienie zostaje złożone w przypadku zamieszczone wszelkich dane pozwalających na prawidłową identyfikację Kupującego.

4. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje za pomocą poczty elektronicznej informację o złożeniu zamówienia w Sklepie zawierającą numer zamówienia.

5. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym w niniejszym Regulaminie terminie lub w ofercie dotyczącej danego Towaru, Sprzedawca za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie powiadomi Kupującego o stanie realizacji zamówienia lub innym terminie jego realizacji.

6. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia.

7. Kupujący może podjąć decyzję o częściowej realizacji zamówienia.

8. W sytuacji braku dostępności Towaru na rynku Sprzedawca za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie powiadomi Kupującego o tej okoliczności.

9. W sytuacji określonej w ust. 5-7 ani Sprzedawca ani Kupujący nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku lub częściowej realizacji zamówienia.

10. Realizacja zamówienia następuje po skompletowaniu całości zamówienia, chyba że Kupujący i Sprzedawca uzgodnią inny sposób.

Czas realizacji uzależniony jest od czasu skompletowaniu zamówienia i czasu dostarczenia przesyłki.

Czas kompletowania dotyczącego poszczególnego Towaru podany jest przy karcie produktu.

Czas kompletowanialub wyprodukowania może być różny dla poszczególnych Towarów.

Czas kompletowania zamówienia odpowiada najdłuższemu czasowi kompletowania Towaru z zamówienia.

11. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy termin realizacji zamówienia może ulec zmianie.

12. W przypadku wydłużenia terminu realizacji zamówienia Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Kupującego o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić przewidywany termin jego realizacji.

 

§ 3 ZASADY ORAZ OPŁATY DOTYCZĄCE ZAMÓWIONYCH TOWARÓW

1. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary na adres wskazany przez Kupującego w formularzu na stronie Sklepu.

2. Dostarczenie Towaru nastąpi w sposób wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.

3. Terminy oraz koszt dostawy odpowiadają stawkom i terminom dostawy określonych przez podmiot świadczący usługi kurierskie lub pocztowe.

Informacje dotyczące kosztów i czasu dostawy dostępne są na - www.hotelowe.de

4. W przypadku, gdy Kupujący wskazał adres do dostarczenia zamówionego Towaru zagranicą Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Kupującego o przewidywanym terminie dostarczenia Towaru oraz koszcie dostawy.

5. W przypadku przesyłek za pobraniem, koszt dostawy należy sprawdzić w formularzu lub skontaktować się ze sprzedawcą.

 

§ 4 CENA ORAZ SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca oświadcza, że obowiązującą Kupującego ceną sprzedaży poszczególnych Towarów jest ceną podana w Sklepie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego.

Ceny te są cenami brutto i obejmują podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w chwili realizacji zamówienia.

2. Kupujący może wybrać następujące sposoby płatności:

a) za pobraniem - płatność następuje przy odbiorze zamówionego Towaru,

b) przelew bankowy na konto Sklepu o nr 06 1050 1797 1000 0090 7804 7934 pkt, w tytule przelewu należy podać numer zamówienia lub dokumentu proformy,

c) płatność dokonywana za pomocą karty kredytowej i e-przelewem za pośrednictwem „przelewy24”,

d) określone w § 3 ust.

2 opłaty za dostarczenie zamówionych Towarów Kupujący uiszcza w momencie zapłaty ceny za Towar.

 

3. Po skompletowaniu i przygotowaniu Towaru do wysyłki Sprzedający wystawi fakturę VAT.

4. Faktura VAT wysyłana jest do Kupującego w wersji elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na podany przez niego w formularzu zamówienia adres email lub dołączana do Towaru.

 

§ 5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZASADY ZWROTU

1. Jeżeli Kupujący jest konsumentem (zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego) - przysługuje mu zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity Dz.U. z 2012, poz. 1225) prawo odstąpienia od umowy w przypadku zawarcia umowy na odległość w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru. Pod warunkiem że Towar nie był wykonany na indywidualne zamówienie, np. wezgłowia, łóżka.

2. W przypadku pozostałych Kupujących (niebędących konsumentami) zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Kupującego zobowiązany jest on do niezwłocznego zwrotu otrzymanego Towaru w stanie niezmienionym, jednak nie później niż w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia odstąpienia od umowy.

4. Kupujący zobowiązany jest: a. podać numer faktury lub zamówienia, b. wskazać numer rachunku bankowego na który należy dokonać zwrotu ceny, o ile zwrot ma nastąpić na inne konto niż te, z którego Kupujący dokonał zapłaty za Towar.

5. Zwrot zapłaconej przez Kupującego ceny nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru przez Sprzedawcę.

 

§ 6 MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA REKLAMACJI

1. W przypadku:

a. gdy towar posiada wady fizyczne,

b. niezgodności towaru z umową,

c. opóźnienia w realizacji lub dostarczeniu zamówienia,

d. nieprawidłowych danych na fakturze VAT, Kupujący może złożyć reklamację.

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt a-b Kupujący powinien przesłać reklamację w formie pisemnej wraz z wadliwym Towarem Towar i fakturą VAT

na adres: Comfort-Pur, ul. Tarnowska 12, 87-100 Toruń, reklamacje określone w pkt c-d mogą zostać dokonane w formie elektronicznej.

3. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania Kupujący oczekuje od Sprzedawcy oraz numer rachunku bankowego, na który w razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę za Towar.

4. Sprzedawca rozpatrzy reklamacje w terminie 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania reklamacji.

5. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej wad dostarczonego Towaru Sprzedawca zwróci Kupującemu koszt przesłanie Towaru Sprzedawcy.

6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca dostarczy Kupującemu nowy niewadliwy Towar.

7. Gdyby dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie byłoby możliwe Sprzedawca zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę.

 

§ 7 REGULAMIN

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 grudnia 2014 roku.

2. Wszystkie zamówienia złożone począwszy od tego dnia realizowane są według powyższych zasad.

3. Kupujący składając zamówienie oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego treść.

 

§ 8 KONTAKT

1. Wszelkie pytania, uwagi dotyczące Regulaminu lub dokonanych zamówień oraz reklamacje powinny być kierowane na adres e-mail biuro@comfort-pur.eu lub na adres Sprzedawcy, chyba, że co innego wynika z postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Z zastrzeżeniem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym Regulaminie umowie, dopuszczających składanie oświadczeń za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@comfort-pur.eu, wszelkie oświadczenia, powiadomienia, wezwania powinny być, pod rygorem bezskuteczności, doręczone na piśmie na adres Sprzedawcy, z wyłączeniem sytuacji określonej w § 6 ust. 2.

Oświadczenie odstąpienia od umowy kupnaOświadczenie odstąpienia od umowy

 

Formularz zwrotu towaruFormularz zwrotu towaru

 

 

 

Postanowienia końcowe

  1. Zamawiający dokonujący zakupu w Sklepie www.hotelowe.de , wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez „Comfort-Pur” w celu realizacji zamówienia.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl